Ochiq ma’lumotlar

1.Balans

2.Debitor Kriditor

3.Forma5

4.Gazga shartnoma

5.БММЖ shakli

6.Договор_№96002_электронный_магазин

7.Договор_№96004_электронный_магазин

8.Договор_№99699_электронный_магазин

9.Интернет

10.Контракт 1

11.Контракт 2

12.Куриклаш

13.РЖ

14.Контракт Сувга шартнома

15.Контракт

16.Телеком

17.Тулов контракт

18.Форма 2

19.Электр

20,Баланс

21.РЖ

22. Тулов контракт

23.БММЖ 1

24.Д-т К-т

25.Контракт 1

26.Контракт 3

27.Контракт 4

28.2-шакл 2-чорак
29.Баланс
30.Д-т, К-т 2-чорак
31.Форма БММЖ 2-чорак 4002
32.Форма БММЖ 2-чорак 4014

33.Форма РЖ 2-чорак
34.Форма ТК 2-сорак

35.2-шакл

36.Баланс

37.БММЖ хисобот

38.Контракт 1

39.Контракт 2

40.Контракт 3

41.Контракт 4

42.Контракт 5

43.Контракт

44.РЖ-хисобот

45.Справка_о_дебиторской_и_кредиторской_задолженностях_Л_C

46.ТК-хисобот

47.БММЖ т-к

48.Форма РЖ 3-чорак

49.Баланс 3-чорак 2023

50.БММЖ 3-чорак 2023 йил

51.Д-т – К-т 3-чорак 2023

52.Форма 2-3 чорак 2023

53. Xaridlar

54. Debitor va kreditor hisobot 2024-yil 1-yanvar holatiga

55.Moliyaviy natija 2024-yil 1-yanvar holatiga

56. Shartnomalar